محصولات

کیفیت بالا سر لوحه کار ماست ؛ خوشاب با تنوع محصولات در خدمت شماست

انواع رب گوجه فرنگی

ROB PAKATI
ROB
Rob Yek A-copy-min
ROOOB OLD
ROb SHISHE

انواع کمپوت

Zard aloo shishe
Gilas
GOLABI
GILAS
ghilas
Holoo A-copy-min
Sib A-copy-min
Anjir A-copy-min
Gilas
ZARD ALOO
Golabi A-copy-min

انواع مربا

Moraba Havij bozorg-min
MORABBA GOLMOHAMADI
TOOT
HAVIg
Moraba Balang Bozorg-min
BALANG
Moraba Albalo Bozorg-min
Moraba tootfarangi bozorg-min

انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی

khiarshour
khiarshour
Bademjan A-copy
Nokhod Sabz A-copy
TON MAHI
Lobia A-copy
Zorat A-copy
khiarshour
LobiaGharch A-copy
Sabzi A-copy